Tiếng anh lớp 8 - Trang 26

Thì tương lai dự định - " Be going to - infinitive "

“Be going to-infinitive” được dùng để chỉ dự định tương lai. Trạng ngữ chỉ nơi chốn - Adverbs of place ...

Speak - Nói - trang 20 Tiếng Anh 8

1. Put the sentences below in the correct order to make a complete conversation. Listen - Nghe - Trang 21 - Tiếng Anh 8 ...

Listen and read - Nghe và đọc - trang 19 Tiếng Anh 8

LISTEN AND Hoa: 3 847 329 Nga: Can I speak to Hoa, please? This is Nga. Hoa: Hello, Nga LANGUAGE FOCUS trang 19 unit 2 SGK tiếng anh lớp 9 ...

Language focus - trang 16 - Tiếng Anh 8

H1. Hãy hoàn thành các đoạn văn sau, dùng hình thức đủng của động từ trong ngoặc. Thì tương lai dự định - " Be going to - infinitive " ...

Trạng ngữ chỉ nơi chốn - Adverbs of place

Dưới đây là các trạng ngữ chỉ nơi chốn mà em gặp trong bài: here (ở đây/ tại nơi này), there (đằng kia/ nơi đó/ tại chỗ kia), inside (ở trong), outside (ở ...

Getting started trang 18 Tiếng anh 8

Match each object with its name. a fax machine an address book a public telephone a mobile phone a telephone directory an answering machine Listen and read - ...

Write - Viết - Trang 15 - Tiếng Anh 8

His name’s Le Van Tam and he’s fourteen years old. He lives at 26 Tran Phu Street in Ha Noi with his mother, father and his elder brother, Hung. He’s tall and ...

Read - Đọc - Trang 13 - Tiếng Anh 8

I am lucky enough to have a lot of friends. Of all my friends, Bao, Khai. and Song are the ones I spend most of my time with. Each of us, however, has a ...

Speak - Nói - trang 11 Tiếng Anh 8

1. Read the dialogue, 2. Now take tu s to make similar dialogues. Use the adjectives in the table Listen - Nghe - Trang 12 - Tiếng Anh 8 ...

Listen and read - Nghe và đọc - trang 10 Tiếng Anh 8

Hello, Lan. Hi, Hoa. You seem happy. I am. I received a letter from my friend Nien today. Getting started trang 10 Tiếng anh 8 ...

Listen - Nghe - Trang 12 - Tiếng Anh 8

Listen and complete the conversations. Use the expressions in the box. How do you do Nice to meet you It’s a pleasure to meet you I’d like you to meet come and ...

Thì quá khứ đơn - The simple past tense

Thì quá khứ đơn diễn tả một hành động xảy ra và chấm dứt hẳn trong một điểm thời gian hoặc khoảng thời gian xác định trong quá khứ. Listen and read - Nghe và ...

Getting started trang 10 Tiếng anh 8

KHỞI ĐỘNG: Hãy mô tả các nhóm bạn và các hoạt động mà họ yêu thích. Speak - Nói - trang 11 Tiếng Anh 8 ...

Thì hiện tại đơn - The simple present tense

Thì hiện tại đơn diễn tả một thói quen hay việc thường làm ở giai đoạn hiện tại. Thì quá khứ đơn - The simple past tense ...

<< < .. 23 24 25 26
Cho thuê phòng trọ Cho thuê phòng trọ hà nội Cho thuê phòng quận 7 Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ