24/10/2017, 09:22

Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn tiếng Anh lớp 8 (Số 2) Đề thi tiếng Anh lớp 8 có đáp án

Danh mục: Tiếng anh

Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn tiếng Anh lớp 8 có đáp án  VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn tiếng Anh lớp 8 (Số 2) do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây với nội dung ra đề tổng hợp ngữ pháp trọng điểm mà các bạn học sinh đã được học trong 8 Unit đầu giúp các bạn ôn luyện hiệu quả.  Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Unit 8: Country Life and City Life Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn tiếng Anh lớp 8 (Số 1) Ngữ pháp tiếng ...

Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn tiếng Anh lớp 8 có đáp án 

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn tiếng Anh lớp 8 (Số 2) do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây với nội dung ra đề tổng hợp ngữ pháp trọng điểm mà các bạn học sinh đã được học trong 8 Unit đầu giúp các bạn ôn luyện hiệu quả. 

I. Circle the best answer a, b, c or d: (2,5P)

1. .............. you show me the way to the nearest bank?

a. Do

b. Are

c. Should

d. Could

2. My brother said that I should..................hard.

a. study

b. studied

c. studying

d. studies

3. I love ...................volleyball.

a. play

b. to play

c. plays

d. playing

4. Mrs. Nga speaks English........................

a. good

b. goodly

c. well

d. better

5. Mai usually ............................ to school in the morning.

a. goes

b. go

c. went

d. going

6. Ha ................to the movies last night.

a. go

b. went

c. going

d. goes

7. I'll see you ................Saturday.

a. on

b. in

c. at

d. with

8. Nam asked me ................him my report card.

a. give

b. giving

c. to give

d. gives

9. Hoa used to ............................long hair.

a. has

b. have

c. had

d. having

10. Quang had bad marks in Math last semester. He should ...............................

a. watch TV a lot

c. write a lot of letters

b. do a lot of homeworks

d. make noise in the class.

II. Match the questions in column A with the answers in column (2.5P)

A B

1. Where did your Grandma use to live?

2. Which subject do you need to improve?

3. Could you help me, please?

4. When do they plant trees along the streets

a. Sure. What can I do for you?

b. English and Math.

c. On october 15.

d. She used to live on a farm.

III. Change the following sentences into reported speech: (2,5P)

1. “You should get up earlier” My father said to me.

=> My father said I ..................

2. Nam said to Hoa: “Can you open the door?”

=> Nam told Hoa ..................

3. Nga said to me: “You should practise speaking English with your friends.”

=> Nga said I ..................

4. Lan said to me : “Give me your opinion”

=> Lan asked me ..................

IV. Read the passage carefully: (2,5P)

In the first year of lower secondary school, I had some difficulties in learning English. My pronunciation of English words was really bad and my English grammar was worse. I did not know how to improve them. One afternoon after the lesson, my teacher of English told me to wait for her outside the classroom. She took me to the school library and showed cassettes of pronunciation drills kept in a glass bookcase. She also told me how to use an English-English dictionary to improve my English grammar. “Now, I think you know what you should do” she said. I did not know that only one year later I would win the first prize in the English Speaking Contest held for secondary school students in my hometown.

Answer true

( T ) or false ( F ):

...... 1. His pronunciation of English words was bad.

...... 2. There was not any difficulties in his learning English.

...... 3. His teacher told him how to use an English-Vietnamese dictionary.

...... 4. His teacher took him to the library.

...... 5. Later, he knew what he should do to improve his English.

Đáp án

I.

1. d 2. a 3. d 4. c 5. a
6. b 7. a 8. c 9. b 10. b

II.

1. d 2. b 3. a 4. c

III.

1. My father said I should get up earlier.

2. Nam told Hoa to open the door.

3. Nga said I should practise speaking English with my friends.

4. Lan asked me to give her my opinion.

IV.

1.T 2.F 3.F 4.F 5.T
Các bài nên tham khảo

Soạn bài câu trần thuật đơn có từ LÀ

Soạn bài câu trần thuật đơn có từ LÀ I. Đặc điểm 1. Xác định chủ ngữ và vị ngữ. Trước từ là : chủ ngữ Sau từ là : vị ngữ Ví dụ : Dế Mèn trêu chị Cóc (C) là dại ...

Soạn bài câu trần thuật đơn

Soạn bài câu trần thuật đơn I. Câu trần thuật đơn là gì ? 1. Các câu này dùng để trần thuật. - Kể lại việc Dế Mèn không cho Dế Choắt đào thông ngách sang nhà ...

Soạn bài câu trần thuật đơn không có từ LÀ

Soạn bài câu trần thuật đơn không có từ LÀ I. Đặc điểm 1. Xác định C – V. a. Phú ông (c) mừng lắm (v) b. Chúng tôi (c) tụ hội (v) ở góc sân. 2. - Vị ngữ a do ...

Soạn bài câu phủ định lớp 8

Soạn bài câu phủ định lớp 8 I. Đặc điểm hình thức và chức năng 1. a. Các câu (b), (c), (d) khác với câu (a) ở những từ ngữ phủ định không, chưa, chẳng. b. Câu ...

Soạn bài Hịch Tướng Sĩ

Soạn bài hịch tướng sĩ Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Bài hịch có thể chia làm ba đoạn. a. Đoạn 1 : Từ đầu đến ‘… lưu tiếng tốt’ : nêu gương sử ...

Soạn bài hành động nói tiếp theo

Soạn bài hành động nói tiếp theo I. Cách thực hiện hành động nói. 1. Câu Mục đích 1 2 3 4 5 Hỏi - - - - - Trình bày ...

Soạn bài Chiếu Dời Đô (Thiên Đô Chiếu)

Soạn bài chiếu dời đô (thiên đô chiếu) Đọc – hiểu văn bản Câu 1: Đây là đoạn văn có tính chất nêu tiền đề, làm chỗ dựa cho lý lẽ ở những phần tiếp theo. Trong ...

Soạn bài câu cảm thán

Soạn bài câu cảm thán I. Đặc điểm hình thức và chức năng 1. Trong những đoạn trích trên, các câu sau là câu cảm thán: - Hỡi ơi lão Hạc! (đoạn a) - Than ôi! 2. ...

Soạn bài Quê Hương

Soạn bài Quê Hương - Tế Hanh Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Sau hai câu thơ mở đầu rất bình dị, tự nhiên, tác giả giới thiệu chung về làng quê của mình, nội dung hầu ...

Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh

Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh I. Giới thiệu một danh lam thắng cảnh Ta có thể tóm tắt những ý chính của bài viết : Hồ Hoàng Kiếm và Đền Ngọc Sơn. (1) ...

Cho thuê phòng trọ Cho thuê phòng trọ hà nội Cho thuê phòng quận 7 Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ