21/05/2017, 17:06

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 8 - Đại số và Hình học Tài liệu ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 8

Danh mục: Môn toán

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 8 Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 8 - Đại số và Hình học đưa ra những trọng tâm cần ôn tập trong môn Toán lớp 8 giúp các bạn ôn tập củng cố lại kiến thức, từ đó đạt kết quả cao trong kì thi học kì 2 sắp tới, mời các bạn tham khảo.  Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 8 Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8 Phòng GD&ĐT Thủ Đức, TP HCM năm học 2016 - 2017 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 8 I. ĐẠI SỐ Bài 1: Cho biểu thức a) ...

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 8

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 8 - Đại số và Hình học đưa ra những trọng tâm cần ôn tập trong môn Toán lớp 8 giúp các bạn ôn tập củng cố lại kiến thức, từ đó đạt kết quả cao trong kì thi học kì 2 sắp tới, mời các bạn tham khảo.

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 8

I. ĐẠI SỐ

Bài 1: Cho biểu thức

Đề cương ôn tập học kì 2 môn toán lớp 8

a) Rút gọn biểu thức A.

b) Tính giá trị biểu thức A tại x, biết |x| = 1/2

c) Tìm giá trị của x để A < 0.

Bài 2: Cho biểu thức:

Đề cương ôn tập học kì 2 môn toán lớp 8

a) Rút gọn biểu thức A.

b) Tính giá trị biểu thức A, với x = -1/2

c) Tìm giá trị của x để A < 0.

Bài 3: Cho phân thức Đề cương ôn tập học kì 2 môn toán lớp 8

a) Với điều kiện nào của x thì giá trị của phân thức xác định

b) Hãy rút gọn phân thức.

c) Tính giá trị của phân thức tại x=2

d) Tìm giá trị của x để giá trị của phân thức bằng 2

Bài 4. Cho phân thức Đề cương ôn tập học kì 2 môn toán lớp 8

a) Với giá trị nào của x thì giá trị của phân thức được xác định.

b) Hãy rút gọn phân thức.

c) Tính giá trị của phân thức tại lxl = 3

d) Tìm giá trị của x để giá trị của phân thức bằng 2.

Bài 5. Cho Đề cương ôn tập học kì 2 môn toán lớp 8

a) Rút gọn Q.

b) Tìm giá trị của Q khi lal = 5

Bài 6: Cho biểu thức Đề cương ôn tập học kì 2 môn toán lớp 8

a) Tìm giá trị của x để giá trị của biểu thức C được xác định.

b) Tìm x để C = 0.

c) Tìm giá trị nguyên của x để C nhận giá trị dương.

Bài 7: Cho

Đề cương ôn tập học kì 2 môn toán lớp 8

a) Rút gọn biểu thức S.

b) Tìm x để giá trị của S = -1

Bài 8: Cho

Đề cương ôn tập học kì 2 môn toán lớp 8

a) Tìm điều kiện của x để giá trị của S xác định.

b) Rút gọn P.

c) Tính giá trị của S với |x – 5| = 2

Bài 9: Cho biểu thức:

Đề cương ôn tập học kì 2 môn toán lớp 8

a) Tìm điều kiện của x để giá trị của biểu thức được xác định?

b) CMR: Khi giá trị của biểu thức được xác định thì nó không phụ thuộc vào giá trị của biến x?

PHẦN PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Bài 1. Tìm giá trị của k sao cho:

a. Phương trình: 2x + k = x – 1 có nghiệm x = – 2.

b. Phương trình: (2x + 1)(9x + 2k) – 5(x + 2) = 40 có nghiệm x = 2

c. Phương trình: 2(2x + 1) + 18 = 3(x + 2)(2x + k) có nghiệm x = 1

d. Phương trình: 5(m + 3x)(x + 1) – 4(1 + 2x) = 80 có nghiệm x = 2

Bài 2. Tìm các giá trị của m, a và b để các cặp phương trình sau đây tương đương:

a. mx2 – (m + 1)x + 1 = 0  và        (x – 1)(2x – 1) = 0

b. (x – 3)(ax + 2) = 0         và        (2x + b)(x + 1) = 0

Bài 3. Giải các phương trình sau bằng cách đưa về dạng ax + b = 0:

1. a) 3x – 2 = 2x – 3                     b) 3 – 4y + 24 + 6y = y + 27 + 3y

   c) 7 – 2x = 22 – 3x                    d) 8x – 3 = 5x + 12

   e) x – 12 + 4x = 25 + 2x – 1      f) x + 2x + 3x – 19 = 3x + 5

  g) 11 + 8x – 3 = 5x – 3 + x         h) 4 – 2x + 15 = 9x + 4 – 2x

2. a) 5 – (x – 6) = 4(3 – 2x)          b) 2x(x + 2)2 – 8x2 = 2(x – 2)(x2 + 2x + 4)

   c) 7 – (2x + 4) = – (x + 4)          d) (x – 2)3 + (3x – 1)(3x + 1) = (x + 1)3

   e) (x + 1)(2x – 3) = (2x – 1)(x + 5)   f)  (x – 1)3 – x(x + 1)2 = 5x(2 – x) – 11(x + 2)

  g) (x – 1) – (2x – 1) = 9 – x         h) (x – 3)(x + 4) – 2(3x – 2) = (x – 4)2

 i) x(x + 3)2 – 3x = (x + 2)3 + 1      j)  (x + 1)(x2 – x + 1) – 2x = x(x + 1)(x – 1)

3. a) 1,2 – (x – 0,8) = –2(0,9 + x)        b) 3,6 – 0,5(2x + 1) = x – 0,25(2 – 4x)

   c) 2,3x – 2(0,7 + 2x) = 3,6 – 1,7x    d) 0,1 – 2(0,5t – 0,1) = 2(t – 2,5) – 0,7

  e) 3 + 2,25x +2,6 = 2x + 5 + 0,4x     f) 5x + 3,48 – 2,35x = 5,38 – 2,9x + 10,42

Bài 4. Tìm giá trị của x sao cho các biểu thức A và B cho sau đây có giá trị bằng nhau:

A = (x – 3)(x + 4) – 2(3x – 2)     và     B = (x – 4)2

A = (x + 2)(x – 2) + 3x2             và     B = (2x + 1)2 + 2x

A = (x – 1)(x2 + x + 1) – 2x       và     B = x(x – 1)(x + 1)

A = (x + 1)3 – (x – 2)3                 và       B = (3x –1)(3x +1).

Bài 5. Giải các phương trình sau:

Đề cương ôn tập học kì 2 môn toán lớp 8

Bài 6. Giải các phương trình sau:

Đề cương ôn tập học kì 2 môn toán lớp 8

Bài 7. Giải các phương trình sau:

Đề cương ôn tập học kì 2 môn toán lớp 8

Bài 8. Giải các phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối sau:

Đề cương ôn tập học kì 2 môn toán lớp 8

Bài 9. Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

Đề cương ôn tập học kì 2 môn toán lớp 8

Bài 10. Tìm các giá trị của a sao cho mỗi biểu thức sau có giá trị bằng 2

Đề cương ôn tập học kì 2 môn toán lớp 8

Bài 11. Cho phương trình (ẩn x): 4x2 – 25 + k2 + 4kx = 0

a) Giải phương trình với k = 0

b) Giải phương trình với k = – 3

c) Tìm các giá trị của k để phương trình nhận x = – 2 làm nghiệm.

Bài 12. Cho phương trình (ẩn x): x3 + ax2 – 4x – 4 = 0

a) Xác định m để phương trình có một nghiệm x = 1.

b) Với giá trị m vừa tìm được, tìm các nghiệm còn lại của phương trình

Bài 13. Tìm các giá trị của m sao cho phương trình:

a) 12 – 2(1- x)2 = 4(x – m) – (x – 3 )(2x +5) có nghiệm x = 3.

b) (9x + 1)(x – 2m) = (3x +2)(3x – 5) có nghiệm x = 1

Bài 14: Cho phương trình ẩn x: 9x2 – 25 – k2 – 2kx = 0

a) Giải phương trình với k = 0

b) Tìm các giá trị của k sao cho phương trình nhận x = – 1 làm nghiệm số.

Các bài nên tham khảo

Soạn bài câu trần thuật đơn có từ LÀ

Soạn bài câu trần thuật đơn có từ LÀ I. Đặc điểm 1. Xác định chủ ngữ và vị ngữ. Trước từ là : chủ ngữ Sau từ là : vị ngữ Ví dụ : Dế Mèn trêu chị Cóc (C) là dại ...

Soạn bài câu trần thuật đơn

Soạn bài câu trần thuật đơn I. Câu trần thuật đơn là gì ? 1. Các câu này dùng để trần thuật. - Kể lại việc Dế Mèn không cho Dế Choắt đào thông ngách sang nhà ...

Soạn bài câu trần thuật đơn không có từ LÀ

Soạn bài câu trần thuật đơn không có từ LÀ I. Đặc điểm 1. Xác định C – V. a. Phú ông (c) mừng lắm (v) b. Chúng tôi (c) tụ hội (v) ở góc sân. 2. - Vị ngữ a do ...

Soạn bài câu phủ định lớp 8

Soạn bài câu phủ định lớp 8 I. Đặc điểm hình thức và chức năng 1. a. Các câu (b), (c), (d) khác với câu (a) ở những từ ngữ phủ định không, chưa, chẳng. b. Câu ...

Soạn bài Hịch Tướng Sĩ

Soạn bài hịch tướng sĩ Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Bài hịch có thể chia làm ba đoạn. a. Đoạn 1 : Từ đầu đến ‘… lưu tiếng tốt’ : nêu gương sử ...

Soạn bài hành động nói tiếp theo

Soạn bài hành động nói tiếp theo I. Cách thực hiện hành động nói. 1. Câu Mục đích 1 2 3 4 5 Hỏi - - - - - Trình bày ...

Soạn bài Chiếu Dời Đô (Thiên Đô Chiếu)

Soạn bài chiếu dời đô (thiên đô chiếu) Đọc – hiểu văn bản Câu 1: Đây là đoạn văn có tính chất nêu tiền đề, làm chỗ dựa cho lý lẽ ở những phần tiếp theo. Trong ...

Soạn bài câu cảm thán

Soạn bài câu cảm thán I. Đặc điểm hình thức và chức năng 1. Trong những đoạn trích trên, các câu sau là câu cảm thán: - Hỡi ơi lão Hạc! (đoạn a) - Than ôi! 2. ...

Soạn bài Quê Hương

Soạn bài Quê Hương - Tế Hanh Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Sau hai câu thơ mở đầu rất bình dị, tự nhiên, tác giả giới thiệu chung về làng quê của mình, nội dung hầu ...

Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh

Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh I. Giới thiệu một danh lam thắng cảnh Ta có thể tóm tắt những ý chính của bài viết : Hồ Hoàng Kiếm và Đền Ngọc Sơn. (1) ...

Cho thuê phòng trọ Cho thuê phòng trọ hà nội Cho thuê phòng quận 7 Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ