13/09/2017, 08:43

Bài tập cách thành lập từ tiếng Anh lớp 8 Bài tập word form lớp 8

Danh mục: Tiếng anh

Ôn tập cách thành lập từ tiếng Anh lớp 8 VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Bài tập cách thành lập từ tiếng Anh lớp 8 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây nhằm đem đến cho các bạn nguồn tài liệu học tập hữu ích để ôn luyện dạng bài cấu tạo từ khó nhằn này. Sau đây mời các bạn vào tham khảo. Bài tập cách thành lập từ Tiếng Anh có đáp án Tổng hợp Word Form Tiếng Anh đầy đủ 173 câu Word Form ôn thi THPT Quốc gia 2017 môn Tiếng Anh CÓ ĐÁP ÁN I/ Put the ...

Ôn tập cách thành lập từ tiếng Anh lớp 8

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Bài tập cách thành lập từ tiếng Anh lớp 8 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây nhằm đem đến cho các bạn nguồn tài liệu học tập hữu ích để ôn luyện dạng bài cấu tạo từ khó nhằn này. Sau đây mời các bạn vào tham khảo.

I/ Put the following words into the correct form:

1. After many years of…………, Edison finally succeeded in inventing the light bulb. (fail)

2. We use first-aid in order to ease the victim’s pain and……………. (anxious)

3. She felt…………….after she passed the exam. (relief)

4. You’ll meet the tour guide on your………………at the hotel. (arrive)

5. We can take buses or trains to Northern………………of Nha Trang. (destine)

6. Sapa is considered the most beautiful ……………resort in the north of Viet Nam. (mountain)

7. It’s now high time you knew how to dress and……………….yourself. (dress)

8. We are having a good time here. People on the island are very friendly and………………..(hospitality)

9. The police are interested in the sudden …………of the valuable painting. (appear)

10. I wrote …………….letters of application but I got no reply. (end)

11. A fairy appeared and…………changed her old clothes. (magic)

12. The tiger wanted to see the farmer’s…………….(wise)

13. In that story, the prince got……………to a poor girl. (marry)

14. Let me get an………………form and I can fill out. (apply)

15. He was……………..to say that English is helpless. (fool)

16. That little girl can dance……………. (beauty)

17. Since her …………….. the room has been full of laughter. (arrive)

18. Most modern buildings has underground …………… (park)

19. I went to the …………….. store to buy something. (grocer)

20. There is no water left in the ………………… (near)

21. He is now studying in the USA as an ………… (change)

22. They have a good ……………… of stamps. (collect)

23. Goods are …………………. as long as they are returned in good condition. (change)

24. The party …………….. twenty bottles from various parts of the house yesterday. (collect)

25. When did you start ……………… antique glass? (collect)

26. We like their………………... (friendly) 

27. The ………………. between Vietnam and China is not. (friend)

28. They seem to be……………. . We dislike them. (friend)

29. There will be a …………….. in this street. (meet)

30. We saw ……………….girls there. (beauty)

31. The garden is …………………with trees and flowers. (beauty)

32. They enjoy the………………….. atmosphere here. (peace)

33. The ……………….unit of currency is the Ringgit. (Malaysia)

34. In……………….., there are other religions. (add)

II/ Rearrange the words to make meaningful sentences:

1. exported/ many/ last year/ rice/ how/ to/ Japan/ tons/ were/ of?

………………………………………………………………………………………………

2. trees/ planting/ on/ the boys/ the hill/ group/ are/ the/ in/ volunteer.

………………………………………………………………………………………………

3. rain/ heavy/ from/ prevented/ the/ playing/ us/ soccer.

………………………………………………………………………………………………

4. if/ he/ me/ some/ asked/ I/ money/ could/ then/ lend/ him.

………………………………………………………………………………………………

5. design/ to send/ friends/ someone/ greetings/ Englishman/ a card/ Christmas/ to/ an/ his/ had.

……………………………………………………………………………………………… 

Các bài nên tham khảo

Soạn bài câu trần thuật đơn có từ LÀ

Soạn bài câu trần thuật đơn có từ LÀ I. Đặc điểm 1. Xác định chủ ngữ và vị ngữ. Trước từ là : chủ ngữ Sau từ là : vị ngữ Ví dụ : Dế Mèn trêu chị Cóc (C) là dại ...

Soạn bài câu trần thuật đơn

Soạn bài câu trần thuật đơn I. Câu trần thuật đơn là gì ? 1. Các câu này dùng để trần thuật. - Kể lại việc Dế Mèn không cho Dế Choắt đào thông ngách sang nhà ...

Soạn bài câu trần thuật đơn không có từ LÀ

Soạn bài câu trần thuật đơn không có từ LÀ I. Đặc điểm 1. Xác định C – V. a. Phú ông (c) mừng lắm (v) b. Chúng tôi (c) tụ hội (v) ở góc sân. 2. - Vị ngữ a do ...

Soạn bài câu phủ định lớp 8

Soạn bài câu phủ định lớp 8 I. Đặc điểm hình thức và chức năng 1. a. Các câu (b), (c), (d) khác với câu (a) ở những từ ngữ phủ định không, chưa, chẳng. b. Câu ...

Soạn bài Hịch Tướng Sĩ

Soạn bài hịch tướng sĩ Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Bài hịch có thể chia làm ba đoạn. a. Đoạn 1 : Từ đầu đến ‘… lưu tiếng tốt’ : nêu gương sử ...

Soạn bài hành động nói tiếp theo

Soạn bài hành động nói tiếp theo I. Cách thực hiện hành động nói. 1. Câu Mục đích 1 2 3 4 5 Hỏi - - - - - Trình bày ...

Soạn bài Chiếu Dời Đô (Thiên Đô Chiếu)

Soạn bài chiếu dời đô (thiên đô chiếu) Đọc – hiểu văn bản Câu 1: Đây là đoạn văn có tính chất nêu tiền đề, làm chỗ dựa cho lý lẽ ở những phần tiếp theo. Trong ...

Soạn bài câu cảm thán

Soạn bài câu cảm thán I. Đặc điểm hình thức và chức năng 1. Trong những đoạn trích trên, các câu sau là câu cảm thán: - Hỡi ơi lão Hạc! (đoạn a) - Than ôi! 2. ...

Soạn bài Quê Hương

Soạn bài Quê Hương - Tế Hanh Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Sau hai câu thơ mở đầu rất bình dị, tự nhiên, tác giả giới thiệu chung về làng quê của mình, nội dung hầu ...

Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh

Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh I. Giới thiệu một danh lam thắng cảnh Ta có thể tóm tắt những ý chính của bài viết : Hồ Hoàng Kiếm và Đền Ngọc Sơn. (1) ...

Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ